OILS

Good spirit of Zagreb Lady Godiva Zagreb's Icarus
The good spirit of Zagreb
oil on canvas, 46 x 38 cm
1981
Zagreb's Lady Godiva of the 21st century
oil on canvas, 130 x 150 cm
1986
Zagreb's Icarus
oil on canvas, 150 x 130 cm
1987

Gallery Tour Go back